Informacja ogólne

Sklep internetowy Warsaw Fetish Weekend, dostępny pod adresem internetowym https://wfw.plug.org.pl/sklep, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group.

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29, 03-982 Warszawa
NIP: 1133082003.

Podmiotem odpowiedzialnym za działanie sklepu i treści zamieszczone na stronie https://wfw.plug.org.pl jest Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29, 03-982 Warszawa (https://www.plug.org.pl).

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla Przedsiębiorców.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29, 03-982 Warszawa, NIP: 1133082003.

Klient – konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wfw.plug.org.pl/sklep.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Składanie zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

  • wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • przejść do Koszyka, klikając przycisk “Zobacz koszyk” i sprawdzić wybrane Produkty;
  • kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”;
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
  • zweryfikować poprawność Zamówienia (wiadomość e-mail otrzymaną od Sklepu internetowego) i opłacić zamówienie zgodnie ze sposobem podanym w wiadomości e-mail.

Oferowane metody płatności

Płatności za wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie online.

Oferowane metody dostawy

Produkty (bilety) dostępne są wyłącznie z odbiorem osobistym (Refform Fetish Store, ul. Prosta 2/14, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-21).

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Jeżeli w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia Klient nie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomości zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, to Zamówienie wygasa, a do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.

Opłaty dodatkowe

Bilet na imprezę gwarantuje Klientowi możliwość uczestnictwa w danym wydarzeniu. Liczba i rodzaj atrakcji, oferowanych podczas wydarzenia, jak również stopień ich dopasowania do preferencji indywidualnego odbiorcy nie są gwarantowane i nie podlegają procedurze reklamacyjnej.

Zakup biletu nie zwalnia Klienta od konieczności uiszczenia innych opłat związanych z udziałem w wydarzeniu (np. kosztów konsumpcji).

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty przyjęcia zamówienia.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. W oświadczeniu wymagane jest podanie numeru zamówienia.

Skutki odstąpienia od Umowy są następujące:

  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

W przypadku sprzedaży wejściówek na imprezę, gdy do terminu imprezy pozostało mniej, niż 7 dni, odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie jest możliwe.

Dodatkowe informacje

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z naszym sklepem: sklep@plug.org.pl.