Dodatkowe informacje – prywatność kandydatów

Wybory Mister Rubber Poland z założenia są imprezą ogólnodostępną, służącą integracji środowiska fetyszowego i społeczności LGBTQ+. Jesteśmy przekonani, że posiadanie upodobań fetyszowych nie jest powodem do wstydu czy czucia się gorszym od niefetyszowej większości społeczeństwa. Tym niemniej, mając świadomość, w jakich realiach społecznych funkcjonujemy, zdecydowaliśmy się zgodzić na częściowe ukrycie tożsamości przez kandydatów w wyborach Mr Rubber Poland – zgodnie z poniższymi wytycznymi.

mask_1

Podczas prezentacji kandydatów na scenie oraz podczas ogłaszania wyników, kandydat może mieć częściowo zasłoniętą twarz. Na przynajmniej jednym z nadesłanych zdjęć część twarzy musi być widoczna.

mask_2

Podczas występów własnych i konkurencji, kandydat może wystąpić w pełni zamaskowany. Również na części z nadesłanych zdjęć może pozostać w pełni zamaskowany.

W przypadku chęci skorzystania z możliwości występowania częściowo zamaskowanym, kandydat zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania o tym Organizatorów wyborów oraz, na ich prośbę, udzielenia szczegółowych informacji dotyczących swojego ubioru i rodzaju masek / kapturów, jakie chce wykorzystać. W szczególnych przypadkach Organizator może odrzucić prośbę kandydata, podając powód swojej decyzji.


Regulamin wyborów
MISTER Rubber Poland

§1 Organizatorzy

1. Organizatorem wyborów Mister Rubber Poland 2023 jest Społeczny Komitet Wyborczy powołany przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group oraz Fundację Refform.

§2 Data i miejsce wyborów

1. Wybory Mister Rubber Poland 2023 odbędą się w dniach 19-21 maja 2023 w Warszawie.

§3 Zgłoszenia

1. Kandydaci do tytułu Mister Rubber Poland 2023 zgłaszają się dobrowolnie, wysyłając formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Do zgłoszenia należy załączyć co najmniej dwa zdjęcia dobrej jakości (jedno przedstawiające wyraźnie twarz kandydata, drugie obejmujące sylwetkę kandydata co najmniej od pasa w fetyszu rubber).

§4 Wymagania wobec kandydatów

1. Kandydatem do tytułu Mister Rubber Poland może być mężczyzna, który:

a) w dniu zgłaszania kandydatury ma ukończone osiemnaście lat,

b) posiada polskie obywatelstwo i posługuje się językiem polskim. Nie jest wymagane, aby zamieszkiwał na terenie RP.

c) nie posiada polskiego obywatelstwa, ale posługuje się językiem polskim i może udokumentować legalny pobyt na terenie RP w okresie minimum jednego roku przed dniem wyborów ( t.j. od 19 Maja 2022 roku )

2. Ponadto Kandydatem do tytułu Mister Rubber Poland nie mogą być osoby:

a. spokrewnione z przedstawicielami Organizatora lub sponsorów, lub z jurorami,
b. pozostające w związku formalnym bądź nieformalnym z przedstawicielem Organizatora lub sponsorów, lub z jurorami,
c. pozostające w zależności zawodowej lub podobnej z przedstawicielami Organizatora lub sponsorów, lub z jurorami,
d. udostępniające swój wizerunek publicznie do celów promocyjnych (zwłaszcza produktów lub usług dedykowanych społeczności fetyszowej i LGBTQ+), chyba że upublicznianie wizerunku zostanie wstrzymane do czasu zakończenia wyborów.

§5 Termin nadsyłania zgłoszeń i minimalna liczba kandydatów

1. Termin zgłaszania się Kandydatów upływa: 25 kwietnia 2023 o 23:59.

2. Minimalna ilość Kandydatów niezbędna do przeprowadzenia Wyborów wynosi 2 osoby. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń wybory nie odbędą się.

§6 Autopromocja kandydatów

1. Kandydaci mogą prowadzić w mediach społecznościowych akcję wyborczą zachęcającą do głosowania na nich – termin rozpoczęcia publicznej akcji wyborczej jest jednakowy dla wszystkich Kandydatów i zostanie podany przez Organizatora po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

2. Wizerunek oraz imiona Kandydatów będą upublicznione, między innymi poprzez ich prezentację w materiałach reklamujących wybory, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.

§7 Jury, głosowanie, punktacja

1. Jury Wyborów składa się z przedstawicieli polskiej i międzynarodowej sceny fetyszowej oraz sponsorów.

2. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wyników głosowania uczestników imprezy wyborczej (40%), głosów oddanych przez Jury (50%) oraz głosów oddanych drogą elektroniczną(10%). Dokładne zasady zliczania głosów zawiera Regulamin liczenia głosów podczas wyborów Mister Rubber Poland 2023. .

§8 Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników ma miejsce natychmiast po zliczeniu wszystkich głosów i wyłonieniu zwycięzcy. Do wiadomości publicznej zostaje podany fakt zwycięstwa w głosowaniu oraz imię (pseudonim) zwycięzcy tytułu Mister Rubber Poland 2023.

§9 Nagrody oraz prawa i obowiązki Mister Rubber Poland

1. Zwycięzca Wyborów ma prawo używania tytułu Mr. Rubber Poland przez okres 1 roku od daty wyboru lub do czasu wybrania kolejnego zwycięzcy wyborów.

2. Zwycięzca Wyborów oraz 1st Runner-up otrzymują nagrody od Sponsorów.

3. Zwycięzca Wyborów zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa z życiu społeczności multifetyszowej oraz wyraża gotowość do jej reprezentowania na wydarzeniach fetyszowych w kraju, jak i za granicą.

4. Zwycięzca Wyborów zobowiązuje się dbać o szarfę, będącą symbolem przyznanego mu tytułu, oraz dostarczyć ją nieuszkodzoną na kolejne wybory. Zwycięzca Wyborów zobowiązuje się stawić na kolejnych wyborach i wziąć udział w ceremonii ogłoszenia kolejnego Mister Rubber Poland.


Regulamin liczenia głosów
podczas wyborów Mister Rubber Poland 2023

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania punktów w wyborach Mister Rubber Poland 2023, zwanych dalej Wyborami, organizowanymi w dniach 19-21 maja 2023 w Warszawie

2. Wynik wyborów określony jest w punktach, pochodzący z 3 składowych, uzyskanych w wyniku głosowania online, publiczności w dniu finału oraz Jury.

3. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatorów najpóźniej 18 maja 2023

4. Jury ocenia kandydatów w pięciu (5) kategoriach:

– prezencja – jak kandydat prezentuje się w gumach

– elokwencja – jak kandydat udziela odpowiedzi na scenie

– kreatywność – pomysł i realizacja prezentacji scenicznej

– integracja – jak kandydat jest zintegrowany ze społecznością

– aktywność – jak aktywny jest kandydat w swoim życiu fetyszowym online i offline, oraz jak zamierza być aktywny, w przypadku wygranej.

5. Każdy członek Jury ustala własny ranking kandydatów w każdej z kategorii wymienionych w pkt 4 niniejszego regulaminu.

6. W każde kategorii ustalany jest uśredniony ranking kandydatów uzyskany od wszystkich członków Jury, na którego podstawie zostaną przyznane punkty za każdą z kategorii

7. Głosowanie online rozpoczyna się 1 maja 2023 o godzinie 0:01 i trwa do 20 maja 2023 do godziny 21:59.

8. Głosowanie online odbywa się za pośrednictwem systemu SMS, poprzez wysłanie wiadomości o wskazanej treści na podany numer telefonu.

9. W głosowaniu sms można oddać tylko jeden głos z jednego numeru telefonu.

10. Wyniki głosowania sms ustalają ranking kandydatów na podstawie, którego zostanie przyznany kolejny zestaw punktów.

11. Głosowanie publiczności odbędzie się po zakończeniu wszystkich prezentacji kandydatów w dniu 20 maja 2023. Prowadzący poinformują o rozpoczęciu i zakończeniu głosowania.

12. Publiczność będzie głosować poprzez wrzucenie otrzymanego żetonu, do zapieczętowanej puszki oznaczonej numerem startowym kandydata, na którego uczestnik głosowania, chce dać swój głos.

13. Liczenie głosów odbędzie się przy udziale wybranej osoby spośród publiczności, przedstawiciela Jury i przedstawiciela organizatora.

14. W wyniku uzyskanych głosów zostanie ustalony ranking kandydatów, na podstawie którego zostaną przyznane punkty.

15. Do określenia liczby punktów uzyskanych przez kandydata w każdej kategorii ocenianej przez jury posłuży wzór:

16. W głosowaniu publiczności łączna liczba punktów wynosi 80% sumy punktów przyznanej przez Jury wszystkim kandydatom. Punkty przyznawana są proporcjonalnie zgodnie ze wzorem Sainte-Laguë.

17. Punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury.

18. Wyniki punktowe zostaną zaprezentowane, cząstkowo przez prowadzących wydarzenie według kolejności: punkty z głosowania jury w każdej z ocenianych kategorii, od najmniejszej liczby punktów do największej, następnie zostaną podane wyniki głosowania online od najmniejszej liczby punktów do największej, na końcu zostaną podane wyniki punktowe publiczności, w kolejności ustalonej na podstawie aktualnej sumy punktów zgromadzonych przez kandydatów, od kandydata który uzyskał najmniejszą liczbę punktów dotychczas do tego, który uzyskał najwięcej

19. Kandydat, który otrzymał największą liczbę punktów zostaje ogłoszony zwycięzcą i otrzymuje tytuł Mister Rubber Poland 2023.

20. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma identyczną sumę punktów, o zwycięstwie zdecyduje ilość maksymalnych not punktowych, kandydat która otrzymał więcej maksymalnych not zostaje zwycięzcą. Jeżeli nadal występuje remis, porównywane zostają kolejne progi punktów, aż do rozstrzygnięcia lub wyczerpania. Jeżeli nie uda się w ten sposób rozstrzygnąć pierwszeństwo wygranej przysługuje kandydatowi o wcześniejszym numerze startowym.