Niezmiernie ważne dla nas są przejrzyste zasady udziału w wyborach, jak też jawność systemu oceniania kandydatów oraz wyboru Mistera. Poniżej znajdziecie Regulaminy zawierające najważniejsze postanowienia związane z wyborami Mister Leatherman Poland 2024. Jeśli rozważacie start w wyborach, koniecznie zapoznajcie się z dokumentami przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego!

Kliknij tutaj, aby przewinąć stronę do Regulaminu liczenia głosów podczas wyborów Mister Leatherman Poland 2024.

Regulamin wyborów Mister Leatherman Poland 2024

§ 1

 1. Organizatorem wyborów Mister Leatherman Poland 2024 jest Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group. Właścicielem praw do tytułu (znaku towarowego) Mister Leatherman Poland jest Pan Tomasz Molis. Znak ten został zarejestrowany na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 10 marca 2022 (R.351785). Organizator wyborów potwierdza, że zostały użyczone mu prawa do korzystania ze znaku towarowego Mister Leatherman Poland.


§ 2

 1. Wybory Mister Leatherman Poland 2023 odbędą się w dniach 26-28 kwietnia 2024 w Warszawie.


§ 3

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach jako kandydaci do tytułu Mister Leatherman Poland 2024, określani dalej jako Kandydaci, muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. być osobą pełnoletnią w momencie wysyłania zgłoszenia,
  2. identyfikować się jako mężczyzna,
  3. porozumiewać się bez przeszkód w języku polskim,
  4. identyfikować się ze społecznością leather (w tym fanami fetyszu skórzanego),
  5. akceptować postulaty wyrażane przez organizacje reprezentujące społeczność LGBT+, w szczególności te związane z ochroną przed mową nienawiści, przestępstwami z nienawiści, zapewnieniem takich samych praw, niezależnie od orientacji seksualnej,
  6. być gotowym do publicznego reprezentowania społeczności leather w kraju i poza jego granicami.
 2. Nie jest wymagane, aby Kandydat do tytułu mieszkał na terenie Polski, jednak ułatwi to realizowanie zadań spoczywających na zdobywcy tytułu Mister Leatherman Poland, w tym uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na terenie naszego kraju oraz umożliwi bezpośredni kontakt ze społecznością leather.
 3. Ponadto Kandydatem do tytułu Mister Leatherman Poland 2024 nie mogą być osoby:
  1. spokrewnione ze sponsorami, jurorami lub ich przedstawicielami,
  2. będące przedstawicielami organizatora zaangażowanymi w przygotowanie wyborów,
  3. pozostające w związku formalnym bądź nieformalnym ze sponsorami, jurorami lub ich przedstawicielami,
  4. pozostające w zależności zawodowej lub podobnej ze sponsorami, jurorami lub ich przedstawicielami,
  5. udostępniające swój wizerunek publicznie do celów promocyjnych (zwłaszcza produktów lub usług dedykowanych społeczności fetyszowej i LGBTQ+), chyba że upublicznianie wizerunku zostanie wstrzymane do czasu zakończenia wyborów,
  6. które uzyskały tytuł Mister Leatherman Poland lub Mister Leather Poland we wcześniejszych edycjach wyborów,


§ 4

 1. Zgłoszenie kandydata do tytułu Mister Leatherman Poland 2024 powinno zawierać minimum 2 zdjęcia spełniające poniższe warunki:
  1. Pierwsze zdjęcie – prezentujące całą sylwetką kandydata w stroju skórzanym,
  2. Drugie zdjęcie – ukazujące kandydata w stroju skórzanym od pasa w górę, z wyraźnie widoczną twarzą,
  3. Tło zdjęć powinno być neutralne, najlepiej jasne,
  4. Rozdzielczość zdjęć 300 dpi.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2024 do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie wyborów, organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia zgłoszeń, które wpłyną po tym terminie.

§ 5

 1. Informacje o zakwalifikowaniu kandydatów, zostaną wysłane na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
 2. Lista wszystkich kandydatów zostanie podana publicznie po zakończeniu zgłoszeń, najpóźniej 1 kwietnia 2024.


§ 6

 1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w wyborach zobowiązani są do:
  1. Przybycia na własny koszt do Warszawy w terminie wyborów,
  2. podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy,
  3. punktualnego stawiania się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę Organizatora,
  4. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania,
  5. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na pytania jury zadawane również poza sceną,
  6. udziału w konkurencjach przygotowanych dla Kandydatów, rozgrywanych na scenie w trakcie wyborów,
  7. dostarczenia na prośbę Organizatora krótkiej autoprezentacji do celów publikacji przy opisie Kandydata,
  8. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu,
  9. nieujawniania informacji o udziale w wyborach do czasu publikacji przez Organizatora pełnej listy kandydatów.
 2. Naruszenie zasad regulaminu przez Kandydatów, może skutkować wykluczeniem z rywalizacji.


§ 7

 1. Każdy z Kandydatów otrzyma bezpłatny bilet wstępu na wszystkie wydarzenia powiązane z wyborami.


§ 8

 1. W przypadku zgłoszenia się więcej jak 6 kandydatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia preselekcji. W takiej sytuacji Organizator poinformuje kandydatów o przyjętej przez niego metodzie wyboru finalistów.
 2. Minimalna liczba Kandydatów biorących udział w wyborach wynosi 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania automatycznie, tytułu jedynemu Kandydatowi. Informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej 25 kwietnia 2024.


§ 9

 1. W trakcie wyborów zostanie przyznany tytuł Mister Leatherman Poland 2024 dla zwycięzcy oraz Vice Mister Leatherman Poland 2024 dla Kandydata z drugim wynikiem punktowym.


§ 10

 1. Laureaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród.
 2. Nagrody dla laureatów wyborów Mister Leatherman Poland 2024 są niezbywalne na rzecz osób trzecich.
 3. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.


§ 11

 1. Zwycięzca oprócz tytułu Mister Leatherman Poland 2023, otrzyma przechodnią szarfę oraz pamiątkową naszywkę. Laureaci i uczestnicy mogą otrzymać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów.


§ 12

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez osoby nagrodzone w trakcie trwania wyborów oraz nie pośredniczy w uzyskaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.


§ 13

 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wyników głosowania uczestników imprezy wyborczej (40%), głosów oddanych przez Jury (50%) oraz głosów oddanych drogą elektroniczną (10%). Dokładne zasady zliczania głosów zawiera Regulamin liczenia głosów podczas wyborów Mister Leatherman Poland 2024.
 2. Jury będzie oceniać kandydatów według tych samych kryteriów w pięciu (5) kategoriach:
  1. Prezencja – jak kandydat prezentuje się w skórach,
  2. Erudycja – jak kandydat udziela odpowiedzi na pytania na scenie i poza,
  3. Kreatywność – pomysł i realizacja prezentacji scenicznej,
  4. Integracja – jak kandydat zintegrowany jest z polską społecznością leather,
  5. Aktywność – jak aktywny jest kandydat w swoim życiu fetyszowym online i offline, oraz jak zamierza być aktywny w przypadku wygranej.


§ 14

 1. Obowiązki zdobywcy tytułu Mister Leatherman Poland oraz Vice Mister Leatherman Poland:
  1. aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi skórzanemu w Polsce i na świecie,
  2. podejmowanie i udział w działaniach mających na celu aktywizowanie społeczności skórzanej w Polsce,
  3. członkostwo w jury w kolejnych wyborach Mister Leatherman Poland i obecność na kolejnych wyborach Mister Leatherman Poland,
  4. reprezentowania polskiej społeczności skórzanej w Polsce i na świecie,
  5. udział w co najmniej dwóch wydarzeniach ogólnopolskich, organizowanych przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group (wyłączając kolejne wybory Mister Leatherman Poland).
 2. Pożądana i mile widziana będzie obecność zdobywcy Mister Leatherman Poland na jak największej liczbie wydarzeń fetyszowych organizowanych w Polsce i zagranicą.
 3. Zwycięzca tytułu Mister Leatherman Poland ma obowiązek dbania o otrzymaną przechodnią szarfę i przekazania jej zwycięzcy wyłonionemu podczas kolejnej edycji wyborów.
 4. Uszkodzenie lub zagubienie szarfy należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi, oraz pokryć na własny koszt naprawę lub wykonanie nowej szarfy u wskazanego przez organizatora wykonawcy.
 5. W przypadku gdy z przyczyn losowych zwycięzca, nie będzie mógł być obecny podczas kolejnej edycji wyborów, jest zobowiązany dostarczyć szarfę w terminie umożliwiającym wręczenie jej podczas wyborów.
 6. Szarfa jest własnością właściciela praw do tytułu Mister Leatherman Poland, tj. Pana Tomasza Molisa.


§ 15

 1. Organizator ma prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu nagród lub wpłaty ich równowartości na wskazane przez Organizatora cele charytatywne w przypadku:
  1. działania przez Laureata na szkodę Organizatora lub społeczności leather,
  2. prezentowania, propagowania bądź też wspierania mowy nienawiści przez Laureata,
  3. prezentowania przez Laureata symboliki faszystowskiej lub totalitarnej (również poprzez swój ubiór).


§ 16

 1. W przypadku, gdy zwycięzcy zostanie odebrany tytuł, prawo do tytułu nie przechodzi na kolejną osobę, a tytuł pozostaje nie obsadzony do kolejnej edycji.
 2. Osoba pozbawiona tytułu Mister Leatherman Poland 2024 zobowiązana jest zwrócić szarfę wraz z pamiątkową naszywką Organizatorowi.


§ 17

 1. Organizator wyborów Mister Leatherman Poland zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Taka zmiana będzie każdorazowo podawana do publicznej wiadomości.


§ 18

 1. Wybory służą ogólnej integracji sympatyków i społeczności skórzanej. Powinny przebiegać w duchu przyjacielskiego współzawodnictwa z zachowaniem zasad fair play. Osoby łamiące te zasady mogą być zdyskwalifikowane przez Organizatora.


§ 19

 1. Wizerunek oraz imiona Kandydatów będą upublicznione, między innymi poprzez ich prezentację w materiałach reklamujących wybory, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.

Regulamin liczenia głosów podczas finału wyborów Mister Leatherman Poland 2024 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania punktów w wyborach Mister Leatherman Poland 2024, zwanych dalej Wyborami, organizowanymi w dniach 26-28 kwietnia 2024 w Warszawie. 
 2. Wynik wyborów określony jest w punktach, pochodzący z 3 składowych, uzyskanych w wyniku głosowania online, publiczności w dniu finału oraz Jury.
 3. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatorów najpóźniej 14 kwietnia 2024.
 4. Z udziału w Jury wykluczeni są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group biorący bezpośredni udział w przygotowaniu wyborów.
 5. Jury ocenia kandydatów w pięciu (5) kategoriach:
  1. Prezencja – jak kandydat prezentuje się w skórach
  2. Erudycja – jak kandydat udziela odpowiedzi na pytania na scenie i poza
  3. Kreatywność – pomysł i realizacja prezentacji scenicznej
  4. Integracja – jak kandydat zintegrowany jest ze społecznością
  5. Aktywność – jak aktywny jest kandydat w swoim życiu fetyszowym online i offline, oraz jak zamierza być aktywny w przypadku wygranej.
 6. Każdy członek Jury ustala własny ranking kandydatów w każdej z kategorii wymienionych w pkt 5. niniejszego regulaminu.
 7. Jurorzy głosują za pomocą otrzymanej karty do głosowania.
 8. W każdej z ocenianych kategorii ustalony jest uśredniony ranking kandydatów na podstawie rankingu każdego z członków Jury, na podstawie którego zostaną przyznane punkty.
 9. Głosowanie online odbywa się za pośrednictwem systemu SMS, poprzez wysłanie wiadomości o wskazanej treści na podany numer telefonu.
 10. Głosowanie online rozpoczyna się 1 kwietnia 2024 o godzinie 0:01 i trwa do 26 kwietnia 2024 do godziny 23:59.
 11. W głosowaniu SMS można oddać tylko jeden głos z jednego numeru telefonu.
 12. Wyniki głosowania sms ustala ranking kandydatów na podstawie, którego zostanie przyznany kolejny zestaw punktów.
 13. Głosowanie publiczności odbędzie się po zakończeniu wszystkich prezentacji kandydatów w dniu 28 kwietnia 2024. Prowadzący poinformują o rozpoczęciu i zakończeniu głosowania.
 14. Publiczność będzie głosować poprzez wrzucenie otrzymanego żetonu lub karty do głosowania do zapieczętowanej urny oznaczonej numerem startowym kandydata, na którego uczestnik głosowania, chce dać swój głos.
 15. Liczenie głosów odbędzie się przy udziale wybranej osoby spośród publiczności, przedstawiciela Jury i przedstawiciela organizatora.
 16. Głosy publiczności zostaną przeliczone na punkty proporcjonalnie według wzoru Sainte-Laguë z puli punktów stanowiących 80% sumy punktów przyznanych przez Jury wszystkim kandydatom łącznie.
 17. Punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury.
 18. Liczba punktów uzyskana w każdej ocenianej przez Jury kategorii oraz w głosowaniu SMS, jest zmienna i zależna od liczby kandydatów zgodne z tabelą:

   

    Liczba kandydatów
  Pozycja w rankingu 6 5 4 3 2
  Liczba punktów
  1 7 6 5 4 3
  2 5 4 3 2 1
  3 3 3 2 1  
  4 2 2 1    
  5 1 1      
  6 0        
             
    Pula punktów publiczności w głosowaniu w lokalu
    72 64 44 28 16
 19. Wyniki zostaną zaprezentowane:
  1. Zbiorczo przez prowadzących wydarzenie, według kolejności zajmowanych miejsc, od kandydata który zajął ostatnie miejsce (uzyskał najmniej punktów) do tego, który zajął pierwsze miejsce (uzyskał najwięcej punktów).
  2. Cząstkowo na stronie internetowej wyborów:
   1. punkty z głosowania jury w każdej z ocenianych kategorii,
   2. wyniki głosowania online,
   3. wyniki punktowe publiczności.
 20. Kandydat, który otrzymał największą liczbę punktów zostaje ogłoszony zwycięzcą i otrzymuje tytuł Mister Leatherman Poland 2024, kandydat na drugim miejscu otrzymuje tytuł Vice Mister Leatheman Poland 2024.
 21. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma identyczną sumę punktów, o kolejności zdecyduje, częstość uzyskania wyższej w pozycji w rankingach, tj. w pięciu rankingach Jury, głosowaniu SMS i głosowaniu publiczności. Kandydat, który zajął więcej pierwszych pozycji otrzymuje pierwszeństwo nad kandydatem, który uzyskał mniej pierwszych pozycji. W przypadku braku rozstrzygnięcia procedurę powtarza się dla kolejnych pozycji, aż do rozstrzygnięcia lub wyczerpania możliwości.
 22. Jeżeli procedura rozstrzygania remisu nie dała rozstrzygnięcia, pierwszeństwo do zwycięstwa otrzymuje kandydat o wcześniejszym numerze startowym.