Regulamin wyborów Mr Leatherman Poland

§1

1. Organizatorem wyborów Mister Leatherman Poland 2023 jest Społeczny Komitet Wyborczy powołany przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group oraz Fundację Refform.

§2

1. Wybory Mister Leatherman Poland 2023 odbędą się w dniach 19-21 maja 2023 w Warszawie.

§3

1. Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach jako kandydaci do tytułu Mister Leatherman Poland 2023, określani dalej jako Kandydaci, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a. być osobą pełnoletnią w momencie wysyłania zgłoszenia
b. identyfikować się jako mężczyzna
c. porozumiewać się bez przeszkód w języku polskim
d. identyfikować się ze społecznością leather (w tym fanami fetyszu skórzanego)
e. akceptować postulaty równości niezależnie od płci i identyfikacji psychoseksualnej, wyrażone w postulatach społeczności LGBT+

2. Ponadto Kandydatem do tytułu Mister Leatherman Poland 2023 nie mogą być osoby:

a. spokrewnione ze sponsorami, jurorami lub ich przedstawicielami,
b. pozostające w związku formalnym bądź nieformalnym ze sponsorami, jurorami lub ich przedstawicielami,
c. pozostające w zależności zawodowej lub podobnej ze sponsorami, jurorami lub ich przedstawicielami,
d. udostępniające swój wizerunek publicznie do celów promocyjnych (zwłaszcza produktów lub usług dedykowanych społeczności fetyszowej i LGBTQ+), chyba że upublicznianie wizerunku zostanie wstrzymane do czasu zakończenia wyborów.

§4

1. Zgłoszenie kandydata do tytułu Mister Leatherman Poland 2023 powinno zawierać minimum 2 zdjęcia (jedno przedstawiające wyraźnie twarz kandydata, drugie obejmujące sylwetkę kandydata co najmniej od pasa w stroju skórzanym).

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2023 do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie wyborów, organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia zgłoszeń, które wpłyną po tym terminie.

§5

1. Informacje o zakwalifikowaniu kandydatów, zostaną wysłane na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
2. Lista wszystkich kandydatów zostanie podana publicznie po zakończeniu zgłoszeń, najpóźniej 30 kwietnia 2023.

§6

1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w wyborach zobowiązani są do:

a. podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy,
b. punktualnego stawiania się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę Organizatora,
c. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania,
d. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na pytania jury zadawane również poza sceną,
e. udziału w konkurencjach przygotowanych dla Kandydatów, rozgrywanych na scenie w trakcie wyborów,
f. dostarczenia na prośbę Organizatora krótkiej autoprezentacji do celów publikacji przy opisie Kandydata,
g. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu,
h. nieujawniania informacji o udziale w wyborach do czasu publikacji przez Organizatora pełnej listy kandydatów.

2. Naruszenie zasad regulaminu przez Kandydatów, może skutkować wykluczeniem z rywalizacji.

§7

1. Każdy z Kandydatów otrzyma bezpłatny bilet wstępu na wszystkie wydarzenia powiązane z wyborami.

§8

1. W trakcie wyborów zostanie przyznany tytuł Mister Leatherman Poland 2023 dla zwycięzcy oraz Vice Mister Leatherman Poland 2023 dla Kandydata z drugim wynikiem
2. W przypadku gdy liczba Kandydatów do tytuł Mister Leatherman Poland 2023 przekroczy 5, zostanie przyznany tytuł Drugiego Vice Mistera Leatherman Poland 2023, dla Kandydata na trzeciej pozycji.
3. Minimalna liczba Kandydatów biorących udział w wyborach wynosi 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania automatycznie tytułu jedynemu Kandydatowi. Informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej 19 maja 2023.

§9

1. Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród.
2. Nagrody dla laureatów wyborów Mister Leatherman Poland 2023 są niezbywalne na rzecz osób trzecich.
3. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

§10

Zwycięzca oprócz tytułu Mister Leatherman Poland 2023, otrzyma przechodnią szarfę oraz pamiątkową naszywkę. Laureaci i uczestnicy mogą otrzymać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów.

§11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez osoby nagrodzone w trakcie trwania wyborów oraz nie pośredniczy w uzyskaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.

§12

Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wyników głosowania uczestników imprezy wyborczej (40%), głosów oddanych przez Jury (50%) oraz głosów oddanych drogą elektroniczną(10%). Dokładne zasady zliczania głosów zawiera Regulamin liczenia głosów podczas wyborów Mister Leatherman Poland 2023.

§13

1. Zdobywcy tytułów Mister Leatherman Poland i Vice Mister Leatherman Poland, będą mieli następujące prawa i obowiązki:

a. aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi skórzanemu w Polsce i na świecie,
b. aktywizowanie społeczności skórzanej w Polsce,
c. członkostwo w jury w kolejnych wyborach Mister Leatherman Poland,
d. reprezentowania polskiej społeczności skórzanej w Polsce i na świecie.

2. Zwycięzca tytułu Mister Leatherman Poland ma obowiązek dbania o otrzymaną przechodnią szarfę i przekazania jej zwycięzcy wyłonionemu w kolejnej edycji wyborów.
3. Uszkodzenie lub zagubienie szarfy należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi, oraz pokryć na własny koszt naprawę lub wykonanie nowej szarfy.

§14

W przypadku działania na szkodę Organizatora lub prezentowania bądź propagowania mowy nienawiści przez Laureata, Organizator ma prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu nagród lub wpłaty ich równowartości na wskazane przez Organizatora cele charytatywne.

§15

W przypadku, gdy zwycięzcy zostanie odebrany tytuł, prawo do tego tytułu przechodzi na kolejną osobę zgodnie z wynikami wyborów. Osoba pozbawiona tytułu Mister Leatherman Poland 2023 zobowiązana jest zwrócić szarfę wraz z pamiątkową naszywką Organizatorowi.

§16

Organizator wyborów Mister Leatherman Poland zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów.

§17

Wybory służą ogólnej integracji sympatyków i społeczności skórzanej. Powinny przebiegać w duchu przyjacielskiego współzawodnictwa z zastosowaniem zasad fair play. Osoby rażąco łamiące tą zasadę mogą być zdyskwalifikowane przez Organizatora.

§18

Wizerunek oraz imiona Kandydatów będą upublicznione, między innymi poprzez ich prezentację w materiałach reklamujących wybory, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.


Regulamin liczenia głosów
podczas wyborów Mister Leatherman Poland 2023

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania punktów w wyborach Mister Leatherman Poland 2023, zwanych dalej Wyborami, organizowanymi w dniach 19-21 maja 2023 w Warszawie

2. Wynik wyborów określony jest w punktach, pochodzący z 3 składowych, uzyskanych w wyniku głosowania online, publiczności w dniu finału oraz Jury.

3. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatorów najpóźniej 18 maja 2023.

4. Z udziału w Jury wykluczeni są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group biorący bezpośredni udział w przygotowaniu wyborów. Osoby te zrzekają się również prawa głosu w ramach głosów przysługujących publiczności zrgomadzonej w lokalu.

5. Jury ocenia kandydatów w pięciu (5) kategoriach:

– prezencja – jak kandydat prezentuje się w skórach

– elokwencja – jak kandydat udziela odpowiedzi na scenie

– kreatywność – pomysł i realizacja prezentacji scenicznej

– integracja – jak kandydat jest zintegrowany ze społecznością

– aktywność – jak aktywny jest kandydat w swoim życiu fetyszowym online i offline, oraz jak zamierza być aktywny, w przypadku wygranej.

6. Każdy członek Jury ustala własny ranking kandydatów w każdej z kategorii wymienionych w pkt 5. niniejszego regulaminu.

7. W każde kategorii ustalany jest uśredniony ranking kandydatów uzyskany od wszystkich członków Jury, na którego podstawie zostaną przyznane punkty za każdą z kategorii

8. Głosowanie online rozpoczyna się 1 maja 2023 o godzinie 0:01 i trwa do 20 maja 2023 do godziny 21:59.

9. Głosowanie online odbywa się za pośrednictwem systemu SMS, poprzez wysłanie wiadomości o wskazanej treści na podany numer telefonu.

10. W głosowaniu sms można oddać tylko jeden głos z jednego numeru telefonu.

11. Wyniki głosowania sms ustalają ranking kandydatów na podstawie, którego zostanie przyznany kolejny zestaw punktów.

12. Głosowanie publiczności odbędzie się po zakończeniu wszystkich prezentacji kandydatów w dniu 20 maja 2022. Prowadzący poinformują o rozpoczęciu i zakończeniu głosowania.

13. Publiczność będzie głosować poprzez wrzucenie otrzymanego żetonu, do zapieczętowanej puszki oznaczonej numerem startowym kandydata, na którego uczestnik głosowania, chce dać swój głos.

14. Liczenie głosów odbędzie się przy udziale wybranej osoby spośród publiczności, przedstawiciela Jury i przedstawiciela organizatora.

15. W wyniku uzyskanych głosów zostanie ustalony ranking kandydatów, na podstawie którego zostaną przyznane punkty.

16. Do określenia liczby punktów uzyskanych przez kandydata w każdej kategorii ocenianej przez jury posłuży wzór:

17. W głosowaniu publiczności łączna liczba punktów wynosi 80% sumy punktów przyznanej przez Jury wszystkim kandydatom. Punkty przyznawana są proporcjonalnie zgodnie ze wzorem Sainte-Laguë.

18. Punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury.

19. Wyniki punktowe zostaną zaprezentowane, cząstkowo przez prowadzących wydarzenie według kolejności: punkty z głosowania jury w każdej z ocenianych kategorii, od najmniejszej liczby punktów do największej, następnie zostaną podane wyniki głosowania online od najmniejszej liczby punktów do największej, na końcu zostaną podane wyniki punktowe publiczności, w kolejności ustalonej na podstawie aktualnej sumy punktów zgromadzonych przez kandydatów, od kandydata który uzyskał najmniejszą liczbę punktów dotychczas do tego, który uzyskał najwięcej

20. Kandydat, który otrzymał największą liczbę punktów zostaje ogłoszony zwycięzcą i otrzymuje tytuł Mister Leatherman Poland 2023, kandydat na drugim miejscu otrzymuje tytuł 1 Vice Mister Leatheman Poland 2023.

21. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma identyczną sumę punktów, o zwycięstwie zdecyduje ilość maksymalnych not punktowych, kandydat która otrzymał więcej maksymalnych not zostaje zwycięzcą. Jeżeli nadal występuje remis, porównywane zostają kolejne progi punktów, aż do rozstrzygnięcia lub wyczerpania. Jeżeli nie uda się w ten sposób rozstrzygnąć pierwszeństwo wygranej przysługuje kandydatowi o wcześniejszym numerze startowym.

Translate »